Значение армянских пословиц

Житейская мудрость армянского народа - притча во языцех, и уже не один век. В этой статье мы собрали поговорки, мудрые мысли и крылатые изречения, в которых таится особый и характерный нашему народу смысл.

«То, что не рождается - не умирает» (Որը չի ծնվել, այն չի մահանում)

«Постучи в семь дверей, чтобы одна открылась» (Թակել յոթ դուռ, մինչեվ մեկը կբացվի)

«Знает больше, не тот, кто дольше жил, а тот, кто дальше ходил» (Ավելին չգիտի նա, ով ամենաերկարն է ապրում, այլ նա, ով երկար է քայլում)

«Мать девушку хвалит - оставь, беги. Сосед хвалит - хватай, беги» (Երբ աղջիկա մայրն է գովաբանում - թող փախի. Հարեւանն է գովաբանում - վերցրու փախի)

«Гостям два раза рады: когда они приходят и когда уходят» (Հյուրերին երկու անգամ են ուրախ - երբ նրանք ժամանում են, եվ երբ նրանք հեռանում են)

«Давай - не бойся, бери - не стыдись!» (Տուր - մի վախենա, վերցրու - մի ամաչի)

«Больше знай, да меньше болтай» (Շատ ես իմանում - քիչ խոսա)

«В поле и жук мясо» (Դաշտում բզեզն էլ է միս)

«С каждой бороды по волосу - безбородому борода» (Յուրաքանչյուր մորուքից մազ - անմորուքին մորուք)

«Чем девушка скромнее, тем она дороже» (Համեստ աղջիկը ավելի թանկ է)

«Страдания дали скалам - те не выдержали, тогда отдали их человеку» (Տառապանքը ժայռերին տվեցին - չդիմացավ, իսկ մարդը - դիմացավ)

«Колокольчик слаще звенит издали» (Զանգը հեռվից է քաղցր հնչում)

«Не человек тот, кто не принимает гостей; и гость не человек, если не прощается вовремя» (Նա չե մարդ, ով չի ընդունում հյուրերին: իսկ հյուրը մարդ չէ, եթե ժամանակին չի բաժանվում)

«Чужой хлеб никто маслом не намажет» (Ոչ ոք ուրիշի հացին կարագ չի քսում)

«Быстро ходишь - говорят, дурной, медленно - слепой» (Արագ գնաս - կասեն, пословиц հիմար, դանդաղ - կույր)

«Желудок сыт, а глаз еще нет» (Ստամոքսը լիքն է, իսկ աչքերը - կույր)

«Брошенный камень обратно не возвращается» (Լքված քարը հետ չի վերադառնում)

«Мысли длинные, да жизнь короткая» (Մտքերը երկար են, բայց կյանքը կարճ է)

«Дали копейку, чтобы заговорил, а сейчас и двумя замолчать не заставишь» (Դրամ տվեցին որ խոսի, իսկ հիմա երկու դրամով չի լռում )

«Пандухт (прим.странник) пандухта поймет» (Պանդուխտին պանդուխտը կհասկանա)

«Лучше отдать дочь местному пастуху, чем чужому царю» (Ավելի լավ է տալ աղջկան տեղացի հովվին, քան թե օտար թագավորին)

«Волку ягненка не доверишь» (Գառը գայլին չեն վստահի)

«У бездетного - одно горе, а у многодетного - тысяча» (Անզավակին - մեկ դարդ, բազմազավակին - հազար)

«Золото и в грязи блестит» (Ցեխի մեջ ոսկին էլ է փայլում)

«Что себе в миску накрошишь, то и в ложке у себя найдешь» (Այն ինչ ափսեիդ մեջ լցնես կգտնես գդալիդ մեջ)

«Беги значение армянских пословиц от той воды, которая не шумит и не журчит» (Փախիր այն ջրից, որն ոչ խշշում է ոչ աղմկում)

«Жена - внутренние стены дома, а муж - внешние» (Տան ներսի պատը - կինն է, դրսինը - ամուսինը)

«Где страх, там и стыд» (Որտեղ վախ, այնտեղ ամոթ)

«Утопающий в море и за пену хватается» (Ծովում խեղդվողը փրփուրից է կախվում)

«Из черного не сделаешь белого» (Սեվը սպիտակ չի դառնա)

«Из слов плова не сваришь, нужны рис и масло» (Խոսքերից փլավ չես եփի, յուղ ու բրինձ է պետք)

«Для каждого человека его горе - величиной с верблюда» (Ամեն մարդու ցավը - ուղտի չափանիշ է)

«Сердитый человек - рано стареет» (Զայրացած մարդը - շուտ է ծերանում)

«То, что сам человек себе сделает, даже враг врагу не сможет сделать» (Այն ինչ մարդ ինքն իրեն է անում, նույնիսկ թշնամին չի անի)

«Была бы голова, будет и борода» (Գլուխ լինի, մորուք էլ կլինի)

«Не входите в разговор с человеком гордым, безумным и выпивающим» (Մի մտեք երկխոսության հպարտ, անմիտ, հարբեցող մարդու հետ)

«Около чего потрешься, того и наберешься» (Ում հետ շփվես այդպիսին կլինես)

«Если удачливый человек даже к голым скалам подойдет, те зазеленеют» (Եթե հաջողակ մարդը չոր ժայռերին հասնի - կկանաչի)

«Птицу узнают в полете, а человека - в работе» (Թռչունին թռիչքով են ճանաչում, իսկ մարդուն - աշխատանքում)

«Если бы предыдущий знал, что скажет последующий, он бы совсем не говорил» (Եթե նախորդը իմանար թե ինչ է ասելու հաջորդը, նա երբեք չէր խոսի)

«Дочь с чужестранцем будет, в роду честь убудет» (Օտարազգի հետ ամուսնացող աղջիկը, ազգին պատիվ չի բերի)

«Рана, нанесенная мечом - заживет, а языком - нет» (Թրով հասցրած վերքը շուտ կլավանա, իսկ լեզվով հասցրածը - ուշ)

«Есть человек - тысячи людей стоит, а есть человек - и одного не стоит» (Մարդ կա - հազարին արժե, մարդ էլ կա ոչ մեկին)

Лилит Мкртчян

Источник: http://barev.todayРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Армянские пословицы и поговорки (Перевела Э. Г. Туманян) 1961 Холодное пламя на теле

Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц Значение армянских пословиц

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ